NGUYEN VAN THINH (NÉ EN 1906)

Lot 2
Go to lot
Estimation :
80000 - 120000 EUR
Result with fees
Result : 328 980EUR
NGUYEN VAN THINH (NÉ EN 1906)
Young women playing an instrument circa 1933 Ink and colors on silk, signed upper right In its wood frame 84.5 x 67 cm - 33 1/4 x 26 3/8 in. Ink and color on silk, signed upper right In its wooden frame PROVENANCE European Private Collection BIBLIOGRAPHY FOR A WORK IN REPORTING FROM THE RED RIVER TO THE MECHANGE, Visions of Viet Nam, Cernuschi Museum 20 September 2012 - 27 January 2013. Edition Findakly, Paris Musées. Page 84 The work we present demonstrates his undeniable mastery of painting on silk. It depicts three young women sitting on the floor in their suits: one playing a stringed instrument, the other two listening to it. The person on the right seems to be looking at the viewer, inviting him to take part in this musical meeting and bringing the composition to life. The colours are dark and give a certain intensity to the moment. The artist finely renders the details, including the curves of the instrument, the eyes and hairstyles of the protagonists. Tác phẩm mà chúng tôi đang trình bài thể hiện khả năng làm chủ không thể phủ phụ nhận của ông về vẽ tranh trên lụa, mô tả ba nữ nữ nữ trẻ ngồi khoanh chân trên mặt đất: một người chơi một một nhạc cụ dây, hai người còn lại nghe. Người bên phải dường như một cái nhìn về phía khán giả, mời tham gia vào cuộc họp âm nhạc này và mang lại sự sống cho tác phẩm. Các màu tối cung cấp một cường độ định cho cuộc họp nhạc này. Họa sĩ thể hiện tài tình các chi tiết, đặc biệt là các đường cong của nhạc cụ cũng như mắt và kiểu tóc của các nhân vật. The artwork we are presenting demonstrates his undeniable mastery of painting on silk. It depicts three young women sitting crosslegged on the floor: one playing a string instrument, the other two listening to it. The person on the right seems to be looking at the viewer, inviting him to participate to this musical gathering and bringing the composition to life. The colors are dark and give a certain intensity to the moment. The artist finely renders details, such as the curves of the instrument and the eyes and hairstyles of the protagonists. NGUYỄN VĂN THỊNH Nguyen Van Thinh was born in 1906. In 1928, he joined the Hanoi School of Fine Arts, founded in 1924 by Victor Tardieu and Nam Son. His classmates include Nguyen Gia Tri, Nguyen Tuong Lan and Nguyen Cat Tuong, among others. In 1935, he graduated at the top of his class. It was in this institution that he acquired valuable artistic knowledge and techniques. His favourite discipline is painting, particularly on silk, in which he excels. One feels very strongly in his work on silk the influence of his elders such as To Ngoc Van and Nguyen Phan Chanh. In 1935, a Salon was organized by the Annamese Society for the Encouragement of Art and Industry whose role was to promote the development of art applied to industry. On this occasion, Nguyen Van Thinh presented some of his works. Nguyễn Văn Thịnh there một họa họa sĩ Việt Nam sinh năm 1906. Năm 1928, ông gia nhập Trường Mỹ thuật Hà Nội, được thành lập năm 1924 bởi Victor Tardieu và Nam Sơn. Trong số các bạn của ông là Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân và Nguyễn Cát Tường. Năm 1935, ông tốt nghiệp thủ khoa khoá của ông. Chính trong Trường này, ông có được kiến thức và kỹ thuật về mỹ thuật quý giá. Môn học yêu thích của ông là hội họa, đặc biệt là trên lụa, trong đó ông xuất sắc. Chúng ta có thể cảm nhận rất mạnh mẽ trong việc vẽ tranh lụa của ông ảnh hưởng những người lớn tuổi hơn ông như Tô Ngọc Vân và Nguyễn Phan Chánh. Năm 1935, một hội chợ được tổ chức Hà Nội tại Hiệp hội quảng bá mỹ thuật và công nghiệp An Nam, với vai trò thúc đẩy sự phát triển của thuật ứng dụng trong công nghiệp. Nguyễn Văn Thịnh trình bày trong dịp này một số tác phẩm của mình. Nguyen Van Thinh is born in 1906. In 1928, he joined the Hanoi School of Fine Arts, founded in 1924 by Victor Tardieu and Nam Son. Among others, his classmates include Nguyen Gia Tri, Nguyen Tuong Lan and Nguyen Cat Tuong. In 1935, he was valedictorian of his graduating class. It was in this institution that he learned valuable artistic knowledge and skills. His preferred discipline is painting, particularly on silk, in which he excels. The influence of his elders such as To Ngoc Van and Nguyen Phan Chanh is strongly reflected in his works on silk. In 1935, a Salon was organized by the Annamese Socie
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue