VIETNAM MILIEU XIXE SIÈCLE

Lot 43
Go to lot
Estimation :
300 - 400 EUR
Result with fees
Result : 6 250EUR
VIETNAM MILIEU XIXE SIÈCLE

"Palace porcelains" bearing the nianhao of the sovereign Thiêu Tri (1841-1847); two blue-white porcelain bowls decorated with dragons chasing the sacred pearl, one of which encircled with metal.

Mark "Thiêu Tri" on the base.

Imperial order.

D. 13,5 cm - 12,5 cm

(Chips and cracks, one bowl polished on the edge)


Việt Nam, giữa thế kỷ 19

"Đồ sứ Cung đình", niên đại Thiệu Trị (1841-1847); hai chiếc chén sứ xanh trắng, trang trí song long tranh châu, một trong hai chiếc có bọc viền kim loại. Hiệu đề "Thiệu Trị". Đồ sứ ký kiểu cung đình

Đường kinh 13.5 - 12.5 cm. (Mẻ và nứt, một chiếc bát đã bị mài miệng).

Xuất xứ : Bộ sưu tập tư nhân, Normandy, Pháp


PROVENANCE

Collection of Dr X, Normandy

My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue