MAI trung THU (1906-1980)

Lot 10
跳转至
Estimation :
180000 - 250000 EUR
Result with fees
Result : 462 960EUR
MAI trung THU (1906-1980)
学校》,1953年 丝绸上的水墨和色彩,左下方有签名和日期 45.5 x 54 cm - 17 7/8 x 21 1/4 in. 在艺术家制作的原始框架中 证据 私人收藏(1953年直接从艺术家处获得) 私人收藏(1974年在Drouot拍卖会上从前主人的遗产中获得)。 然后在1990年通过血统 展览 2021-2022年,6月16日-1月2日,马孔,乌苏里娜博物馆,Mai-Thu(1906-1980)梦想中的越南的回声 夏洛特-阿古特斯-雷尼尔目前正在为巴黎的亚洲艺术家协会准备的艺术家目录中,将向买方提供一份收录证书。 麦仲思是个很好的例子,他是个很有能力的人,他是个很有能力的人,他是个很有能力的人,他是个很有能力的人。我想说的是,如果你想了解更多信息,请联系我们。在这里,我们可以看到,在我们的国家里,有很多人都在努力工作,有很多人都在努力工作,有很多人都在努力工作,有很多人都在努力工作。..在这个问题上,我们要做的是,把我们的工作做得更好。汉字的字数与字数的关系。在这个过程中,我们发现很多人都在为自己的行为负责。在这个问题上,我想说的是,我们要做的就是把我们的工作做好,把我们的工作做好,把我们的工作做好。在这一过程中,我们可以看到,很多人都在为自己的行为负责。Chỉ có một cậu bé không tham gia vào cảnh trí sinh hoạt này mà kínđáo quan sát các bạn cùng lớp sau một cây cột nhà。Mai Trung Thứ đã biến những nhân vật đặc trưng và một cách dàn dng đợc nghiên cứu khéo léo, Mai Trung Thứ đã biến những ký úc tuổi họn phương trò trở nên bất tử.
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录