TIBET début XXe siècle

Lot 25
跳转至
Estimation :
200 - 300 EUR
Result with fees
Result : 197EUR
TIBET début XXe siècle
拍品包括两个金刚杵和一个青铜制的Gantha钟。 长:11.3厘米-14.5厘米;高:19厘米 西藏 二十世纪初 金刚铃及金刚杵一组三件
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录