ALIX AYMÉ (1894-1989)

Lot 12
跳转至
Estimation :
15000 - 20000 EUR
Result with fees
Result : 23 400EUR
ALIX AYMÉ (1894-1989)

年轻女子

漆,右下方有签名

46 x 36 cm - 18 1/8 x 14 1/8 in.

漆,右下方有签名

产地 私人收藏,法国南部


ALIX AYME

阿利克斯-艾梅1894年出生于马赛。她曾是乔治-德瓦利耶的学生,后来又是莫里斯-丹尼斯的学生,在她的整个职业生涯中,与他保持着密切的联系。艺术家在第一次旅行中对亚洲大陆产生了浓厚的兴趣,在那里她陪同她的丈夫,一位被法国政府派往中国的教师。她在老挝、柬埔寨和越南旅行了二十多年。她被任命为河内美术学院教授,与Joseph Inguimberty一起为漆器的回归做出贡献。她的作品是纳比风格与越南传统绘画的交汇点。古典的印度支那题材与西方的现代性相融合,形成了一种完美而又崇高的共生关系。她拍摄了一些触及模特儿私密性的主题(室内场景、产房、孩子们的游戏......)。


Alix Aymé sinh năm 1894 tại Marseille.Bà là học trò cò george Desvallières và sau đó của Maurice Denis, người mà bà duy trì s trao đi thư trong suốt sang nghiệp của mình.幾乎所有的人都知道,如果你是一個人,那麼你就會知道,你是一個人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人,你是一个人。Bđi khắp nước Lào, Cam Bốt hay thậm chí là Việt Nam trong hai mươi năm.您可以用您的手機或平板電腦來驗證您的身份,您也可以用您的手機或平板電腦來驗證您的身份。Dương Dương Pha trộn với hiện đại phương Tây ể cho ra ra más t hoàn l↪Ll_1EAB↩ hảo cũng nhu tuyệt vời.因此,如果你想了解更多的信息,你可以通过以下方式来了解:(比如说,如果你想了解更多的信息,你可以通过以下方式来了解,比如说,如果你想了解更多的信息,你可以通过以下方式来了解,比如说,如果你想了解更多的信息,你可以通过以下方式来了解,比如说,如果你想了解更多的信息,你可以通过以下方式来了解,比如说,如果你想了解更多的信息,你可以通过以下方式来了解,比如说,如果你想了解更多的信息,你可以通过以下方式来了解,比如说,如果你想了解更多的信息,你可以通过以下方式来了解,比如说,如果你想了解更多的信息,你可以通过以下方式来了解。)

我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录