Peintres d'Asie : Chine, Vietnam

mercredi 22 mai 2024 14:30
Aguttes Neuilly
Informations sur la vente


Conditions de vente

PEINTRES D’ASIE

ART MODERNE VIETNAMIEN

HỌA SĨ CHÂU Á • NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

亞洲繪畫·越南现代艺术


Expert

Chuyên gia

拍卖鉴定专家

Charlotte Aguttes-Reynier

+33 (0)1 41 92 06 49

reynier@aguttes.com


Responsable de la vente

Chủ trì phiên đấu giá

拍卖主管

Éléonore Asseline

+33 (0)1 47 45 93 03

asseline@aguttes.com


Asian Customer Success / Administration des ventes / Délivrances et expéditions

Dịch vụ VIP dành cho khách hàng châu Á

Quản trị bán đấu giá, giao hàng

亚洲客户成功-拍卖行政执行

Jia You de Saint-Albin 由甲

+33 (0)1 41 92 06 43

saintalbin@aguttes.com