Aguttes (20/01/1970) PEINTRES D’ASIE ŒUVRES MAJEURES - HỌA SĨ CHÂU Á TÁC PHẨM QUAN TRỌNG - 亞洲繪畫,經典傑作 (32)
lot n° / prix (* : lots regroupés)
1 11 700 EUR
2 10 400 EUR
3 130 EUR
4 650 EUR
5 1 040 EUR
6 1 170 EUR
7 14 300 EUR
8 1 040 EUR
9 31 200 EUR
10 462 960 EUR
11 123 500 EUR
12 195 000 EUR
13 Bis 335 360 EUR
14 203 250 EUR
15 149 050 EUR
16 97 500 EUR
17 66 395 EUR
18 52 000 EUR
19 56 910 EUR
20 60 975 EUR
21 58 265 EUR
22 45 500 EUR
23 91 000 EUR
24 91 000 EUR
25 91 000 EUR
26 220 520 EUR
27 128 725 EUR
28 195 000 EUR
29 97 500 EUR
30 117 885 EUR
31 91 000 EUR
32 411 920 EUR
33 405 540 EUR
34 75 400 EUR
35 58 500 EUR
36 233 280 EUR
37 117 000 EUR
38 74 100 EUR
39 101 400 EUR
40 78 000 EUR
41 114 400 EUR
42 101 400 EUR
43 136 500 EUR
44 97 500 EUR
45 455 EUR