Aguttes (19/01/1970) PEINTRES D’ASIE ŒUVRES MAJEURES • HỌA SĨ CHÂU Á, TÁC PHẨM QUAN TRỌNG 亞洲繪畫,經典傑作 (27)
lot n° / prix (* : lots regroupés)
1 52 000 EUR
4 258 800 EUR
5 52 000 EUR
6 145 600 EUR
7 182 000 EUR
8 26 000 EUR
9 59 800 EUR
10 40 300 EUR
12 41 600 EUR
13 40 300 EUR
14 19 500 EUR
15 10 400 EUR
16 37 700 EUR
17 28 600 EUR
17 B 23 400 EUR
18 14 300 EUR
19 6 500 EUR
20 8 450 EUR
21 23 400 EUR