Asian painters I China & Vietnam

mardi 05 novembre 2024 14:30
Aguttes Neuilly
Sale information

PEINTRES D'ASIE : CHINE & VIETNAM


Pour toute demande d'information


Expert

Chuyên gia

拍卖鉴定专家

Charlotte Aguttes-Reynier

+33 (0)1 41 92 06 49

reynier@aguttes.comAsian Customer Success / Administration des ventes / Délivrances et expéditions

Dịch vụ VIP dành cho khách hàng châu Á

Quản trị bán đấu giá, giao hàng

亚洲客户成功-拍卖行政执行

Jia You de Saint-Albin 由甲

+33 (0)1 41 92 06 43

saintalbin@aguttes.com


Sales conditions