Peintres d'asie i chine & vietnam

mardi 10 septembre 2024 14:30
Aguttes Neuilly
Sale information

PEINTRES D'ASIE : CHINE & VIETNAM

Pour toute demande d'information


Expert

Chuyên gia

拍卖鉴定专家

Charlotte Aguttes-Reynier

+33 (0)1 41 92 06 49

reynier@aguttes.com


Responsable de la vente

Chủ trì phiên đấu giá

拍卖主管

Éléonore Asseline

+33 (0)1 47 45 93 03

asseline@aguttes.com


Asian Customer Success / Administration des ventes / Délivrances et expéditions

Dịch vụ VIP dành cho khách hàng châu Á

Quản trị bán đấu giá, giao hàng

亚洲客户成功-拍卖行政执行

Jia You de Saint-Albin 由甲

+33 (0)1 41 92 06 43

saintalbin@aguttes.com

Sales conditions