PAINTERS OF ASIA MAJOR WORKS - HỌA SĨ CHÂU Á TÁC PHẨM QUAN TRỌNG - 亞洲繪畫 • 經典傑作 [36]

Résultat : 3 092 000 €
Le 28 novembre 2022
See the catalog
See the HD catalog
Download the PDF
Printable results
My orders
Article
Sale information

PAINTERS OF ASIA MAJOR WORKS - HỌA SĨ CHÂU Á TÁC PHẨM QUAN TRỌNG - 亞洲繪畫,經典傑作 [36]


Exhibition by appointment:

Monday, November 21 through Friday, November 25: 10:00 a.m. - 1:00 p.m. and 2:00 - 5:30 p.m.

(With the exception of weekends)


Bán đấu giá

Aguttes Neuilly

Ngày mùng 28 tháng 11 năm 2022, vào lúc 2:30 pm (2:30 PM)


Triển lãm theo lịch hẹn

Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11: 10am - 1pm và 2pm - 5:30pm

(Trừ các ngày cuối tuần)


Expert:

Chuyên gia

拍卖鉴定专家

Charlotte Aguttes-Reynier

+33 (0)1 41 92 06 49

reynier@aguttes.com


Sales Manager:

Chủ trì phiên đấu giá

拍卖主管

Éléonore Asseline

+33 (0)1 47 45 93 03

asseline@aguttes.com


Sales administration:

Deliveries and shipments

Quản trị bán đấu giá, giao hàng

拍卖行政执行

Jia You de Saint-Albin 由甲

+33 (0)1 41 92 06 43

saintalbin@aguttes.com


Phone Auction:

Purchase order

Đấu giá qua điện thoại

Đơn mua đấu giá

电话竞拍订单

bid@aguttes.com


Buyer Relations:

Quan hệ khách hàng

买家联系人

+33 (0)4 37 24 24 22

buyer@aguttes.com


Communication Department:

Ban truyền thông

传媒部

Sébastien Fernandes

fernandes@aguttes.com


Media Relations:

Quan hệ báo chí

媒体关系

Anne-Sophie Philippon

+33 (0)6 27 96 28 86

pr@aguttes.com


Asia Relations:

Tất cả các câu hỏi bằng tiếng việt xin

vui lòng gửi về reynier@aguttes.com

Aguttes拍卖公司可提供中文服务

(普通话及粤语),请直接联系

jiayou@aguttes.com


Sales conditions