Aguttes (19/01/1970) PEINTRES D’ASIE, ŒUVRES MAJEURES • HỌA SĨ CHÂU Á, TÁC PHẨM QUAN TRỌNG 亞洲繪畫, 經典傑作 (28)
lot n° / price (* : grouped lots)
1 EUR297,080
2 EUR117,000
3 EUR136,500
4 EUR65,000
5 EUR88,400
7 EUR117,000
8 EUR88,075
9 EUR59,620
11 EUR39,000
12 EUR23,400
13 EUR39,000
14 EUR7,800
15 EUR6,500
17 EUR28,600
18 EUR9,750
21 EUR4,550
23 EUR2,340
24 EUR3,900
25 EUR2,600
26 EUR3,640
28 EUR390
29 EUR455
30 EUR7,800