Aguttes (19/01/1970) PEINTRES D’ASIE, ŒUVRES MAJEURES • HỌA SĨ CHÂU Á, Tác phẩm quan trọng • 亞洲繪畫,經典傑作 (25) : LOTS 1 À 24
lot n° / price (* : grouped lots)
2 EUR328,980
3 EUR15,600
4 EUR149,500
5 EUR277,940
6 EUR143,000
7 EUR130,000
8 EUR54,038
9 EUR65,000
10 EUR54,600
11 EUR35,100
12 EUR7,800
14 EUR11,050
15 bis EUR5,200
17 EUR14,950
18 EUR17,134
19 EUR910
20 EUR1,690
21 EUR1,950
22 EUR1,950
24 EUR2,600