Aguttes (19/01/1970) PEINTRES D’ASIE, ŒUVRES MAJEURES • HỌA SĨ CHÂU Á, Tác phẩm quan trọng • 亞洲繪畫,經典傑作 (24)
lot n° / price (* : grouped lots)
2 EUR250,000
3 EUR93,600
4 EUR13,000
5 EUR41,600
6 EUR271,560
7 EUR156,000
8 EUR20,800
9 EUR2,600
10 EUR19,500
11 EUR54,600
12 EUR297,080
13 EUR27,300
14 EUR91,000
15 EUR9,100
16 EUR10,400
17 EUR22,100
18 EUR75,400
19 EUR32,500
20 EUR26,000
23 EUR28,600
24 EUR21,088
25 EUR33,800
26 EUR33,800
28 EUR7,150
29 EUR20,800
30 EUR1,950
31 EUR3,900
32 EUR1,040
33 EUR4,940
34 EUR42,900
35 EUR5,460
36 EUR5,850
37 EUR8,190