Joseph INGUIMBERTY (1896-1971)

Lot 11
Aller au lot
Estimation :
30000 - 50000 EUR

Joseph INGUIMBERTY (1896-1971)

Scène de village

Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 100 cm - 28 3/4 x 39 3/8 in.

Oil on canvas, signed lower right

Sau vài n?m h?c t?i Tr??ng M? thu?t Marseille, Joseph Inguimberty lên ???ng t?i h?c t?i Tr??ng Ngh? thu?t Trang trí Qu?c gia Paris. Ngay t? khi b?t ??u s? nghi?p, ông ???c công nh?n là m?t h?a s? v? tranh phong c?nh, n?m 1924 ông nh?n ???c Gi?i th??ng H?i h?a Qu?c gia. N?m 1925, ông gia nh?p Tr??ng Cao ??ng M? thu?t Hà N?i (?ông D??ng) khi ?y v?a m?i ???c Victor Tardieu thành l?p t?i Vi?t Nam, ?ó là m?t phát hi?n m?i m? c?a Inguimberty.
Inguimberty, ng??i ?ã ?i kh?p châu Âu trong b?n n?m tr??c ?ó, ?ã v??t qua th? thách và nh?n trách nhi?m gi?ng d?y b? môn ngh? thu?t trang trí. Nh? v?y ông ?ã ??ng hành cùng sinh viên c?a m??i b?y khóa h?c, trong s? ?ó có Lê Ph?, Mai Th?, Lê Th? L?u... Ông chú tâm vào vi?c khuy?n khích phát tri?n m?t n?n m? thu?t Vi?t Nam hi?n ??i. Ngoài nh?ng lúc ? Tr??ng, h?a s? thích d?o ch?i ? vùng ??ng b?ng sông C?u Long ?? tham quan các ngôi ??n và nh?ng ?? v?t trang trí b?ng s?n mài ? ?ó. S? tr? l?i ? quy mô l?n c?a vi?c gi?ng d?y v? h?i h?a s?n mài truy?n th?ng, v?i s? h? tr? c?a Alix Aymé, ?ã tr? thành công trình tâm huy?t nh?t ??i v?i ông.
Ngày 2/9/1945, khi H? Chí Minh tuyên b? n?n ??c l?p c?a Vi?t Nam, Inguimberty bu?c ph?i tr? v? Pháp cùng gia ?ình sau hai m??i n?m v?ng bóng. Nh?ng n?m tháng xa x? này th?c s? ?ã t?o ?i?u ki?n ?? các tác ph?m h?i h?a c?a ông th?ng hoa: Khi ông ??n ??nh c? ? Menton và v? phong c?nh các vùng ph? c?n, tác ph?m c?a ông mang ??m nh?ng h?i t??ng v? b?u không khí châu Á. T?i Vi?t Nam, Tr??ng Cao ??ng M? thu?t ?ông D??ng ghi nh?n vai trò tiên phong c?a ông trong s? hình thành c?a m?t ngôi tr??ng và theo sau ?ó là c?a m?t n?n m? thu?t qu?c gia. V?a chân ph??ng v?a t??i sáng, tranh c?a Inguimberty b?c l? hai nét cá tính trong con ng??i ông: cá tính c?a h?a s? và cá tính c?a k? du hành.

Après quelques années aux Beaux-Arts de Marseille,
My orders
Sale information
Sales conditions
Retourner au catalogue