VIETNAM FIN XIXE - DÉBUT XXE SIÈCLE

Lot 49
Go to lot
Estimation :
400 - 600 EUR
VIETNAM FIN XIXE - DÉBUT XXE SIÈCLE

Six small bowls circled with metal, in porcelain decorated in blue underglaze with seven wise men in a forest of bamboos.

D. 9,5 cm

(Cracks and hair)


Việt Nam, cuối thế kỷ 19 - đầu TK 20

6 chiếc chén nhỏ viền kim loại, sứ xanh trắng vẽ tích "Trúc lâm thất hiền"

Đường kính: 9.5 cm

(Tóc và nứt)

Xuất xứ

Bộ sưu tập tư nhân, Normandy, Pháp


PROVENANCE

Collection of Dr X, Normandy.

My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue