Aguttes (20/01/1970) PEINTRES D’ASIE ŒUVRES MAJEURES - HỌA SĨ CHÂU Á TÁC PHẨM QUAN TRỌNG - 亞洲繪畫,經典傑作 (32)
lot n° / price (* : grouped lots)
1 EUR 11,700
2 EUR 10,400
3 EUR 130
4 EUR 650
5 EUR 1,040
6 EUR 1,170
7 EUR 14,300
8 EUR 1,040
9 EUR 31,200
10 EUR 462,960
11 EUR 123,500
12 EUR 195,000
13 Bis EUR 335,360
14 EUR 203,250
15 EUR 149,050
16 EUR 97,500
17 EUR 66,395
18 EUR 52,000
19 EUR 56,910
20 EUR 60,975
21 EUR 58,265
22 EUR 45,500
23 EUR 91,000
24 EUR 91,000
25 EUR 91,000
26 EUR 220,520
27 EUR 128,725
28 EUR 195,000
29 EUR 97,500
30 EUR 117,885
31 EUR 91,000
32 EUR 411,920
33 EUR 405,540
34 EUR 75,400
35 EUR 58,500
36 EUR 233,280
37 EUR 117,000
38 EUR 74,100
39 EUR 101,400
40 EUR 78,000
41 EUR 114,400
42 EUR 101,400
43 EUR 136,500
44 EUR 97,500
45 EUR 455