Aguttes (19/01/1970) PEINTRES D’ASIE, ŒUVRES MAJEURES • HỌA SĨ CHÂU Á, TÁC PHẨM QUAN TRỌNG 亞洲繪畫, 經典傑作 (29)
lot n° / price (* : grouped lots)
1 EUR 833,000
2 EUR 106,600
3 EUR 322,600
4 EUR 78,000
5 EUR 78,000
6 EUR 41,600
7 EUR 35,230
8 EUR 45,500
9 EUR 53,300
10 EUR 65,000
11 EUR 40,300
12 EUR 14,300
13 EUR 26,000
14 EUR 28,600
15 EUR 6,500
16 EUR 7,800
17 EUR 4,550
18 EUR 4,160
19 EUR 9,750
20 EUR 2,600
21 EUR 910
22 EUR 33,800
23 EUR 3,380