VIETNAM MILIEU XIXE SIÈCLE

Lot 44
跳转至
Estimation :
1000 - 1500 EUR
Result with fees
Result : 8 750EUR
VIETNAM MILIEU XIXE SIÈCLE

一对带金属环的蓝白色小碗,装饰有龙追逐神珠的图案。

底部有 "Thiêu Tri"(1841-1847)的标记。

帝国秩序。

D. 10厘米

(一条裂缝,一根头发)越南,19个国家的政府官员都在为他们的工作而努力。Hiệu đề "Thiệu Trị"(1841-1847)。

Đồ sứ ký kiểu cung đình

Đường kính 10 cm

(Một ường nứt, một ường tóc)


徐勇xú

诺曼底,诺曼底,法普


证据

X博士的收藏,诺曼底


我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录