VU CAO DAM (1908-2000)

Lot 13
跳转至
Estimation :
20000 - 30000 EUR
Result with fees
Result : 39 000EUR
VU CAO DAM (1908-2000)

公鸡,约1956年


油画,左下角有签名

54.8 x 45.7厘米

夏洛特-阿古特斯-雷尼埃正在编制的艺术家作品目录中,将向购买者提供一份收录证书。


在亚洲文化中,公鸡是一种有意义的动物,它的形象非常正面。是中国历法的标志,也是保护和权力的体现。它的好胜心体现了阳刚的形象,而它早起的天性让人想起太阳,使它成为幸福的象征。

虽然《Coq 》所表现的主题是亚洲传统作品中所熟悉的,但武草坝所带来的视野却更新了这一类型。虽然通过古典的构图可以看出西方的影响,但在这幅画中却能看出艺术家自己的风格。这种近乎抽象的触感,让现代和原创的构图。由对比和轻微高光组成的调色板给这个传统的主题带来了活力。从一个生肖到一个主体,伏草坝成功地将这只鸟儿铭刻在后人的心中。


如果你是一个人,你会发现你是一个人,你会发现你是一个人,你会发现你是一个人,你会发现你是一个人,你会发现你是一个人,你会发现你是一个人,你会发现你是一个人,你会发现你是一个人,你会发现你是一个人,你会发现你是一个人,你会发现你是一个人,你会发现你是一个人。在Giápủa lịch trung Quốc, nó cũng hiện thân cho s che chở và quyền lc.如果您想知道更多的信息,请点击这里。Tây có cóa đưc nhìn thấy trong khung hình cổ điển, nhưng đó là một phong cách riêng thể họa sĩ có của thấy đưc trong bức tranh này.Cách v↪Ll_1EBD↩ màu đăc, gần như trhư tưng cho phép một bố cục và khác lạ.許多人都是以為這樣就可以了。在Giáp Trung Hoa hoàn toàn trở thành một đề tài trong hội họa, Vũ Cao Đm đành công trong vhắc chi tăi vài ván chou thế.

我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录