VU CAO DAM (1908-2000) 母亲和孩子,约1930年 水墨和色彩在丝绸上, 右下角签名 60... - Lot 6 - Aguttes

Lot 6
跳转至
Estimation :
40000 - 60000 EUR
Result with fees
Result : 145 600EUR
VU CAO DAM (1908-2000) 母亲和孩子,约1930年 水墨和色彩在丝绸上, 右下角签名 60... - Lot 6 - Aguttes
VU CAO DAM (1908-2000) 母亲和孩子,约1930年 水墨和色彩在丝绸上, 右下角签名 60 x 46 cm - 23 5/8 x 18 1/8 in. 水墨和色彩在丝绸上,右下角签名 夏洛特-雷尼埃-阿古特斯目前正在准备的艺术家作品目录中,将向购买者提供一份入选证书 "母亲是一种普遍的语言,Vu Cao Dam用才华管理着这种语言"。 V? 以表现甜美娇嫩的年轻女性而著称的武曹丹,通过她们不同的特质成功地升华了她们。母子》中所描写的母爱,向他们之间的感情致敬。从构图中散发出来的柔和调性,带来了柔和与宁静。没有套路的情况下,加强了人物的密度。母亲半闭的眼睛和保护的姿态,足以代表这简单而深刻的生命时刻。如果说家庭是亚洲文化中不可或缺的价值,那么母爱则是Vu Cao Dam用才智管理的一种通用语言。 ??c bi?t ?n v?i nh?ng b?c tranh thi?u n?ng?t ngào và thanh tú,V?Cao ?àm thành công trong vi?c th?ng hoa h? qua nh?ng ?c tính khác nhau.Tình m?u t???c miêu t?trong M?và Con bày t?lòng kính tr?ng ?i v?i s?g?n bó gi?a h?Tông màu pastel phát ra t? b?c?c mang ?n s? m?m?i và yên bình.Vi?c không có trang trí cho phép t?ng m?t ??sâu c?a các nhân vât. ?ôi m?t khép h?và c?ch?che ch?c?a ng??i m???th?hi?n kho?nh kh?c ?n gi?ng sâu s?c này c?a cu?c ?i.N?u gia ?ình là m?t giá tr? thi?t y?u trong v?n hóa Á ?ông, thì tình m?u t? là m?t ngôn ng? chung mà V?Cao ?àm tôn vinh thành công v?i tài n?ng.
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录